On the account of Prakash Purab of Shri Guru Nanak Dev Ji , WPSians distributed “Homemade Food” at Guru Amar Das Apahaj Ashram V.P.O. Sarabha Ludhiana.